מבחן רמה - ערבית מדוברת

מבחן זה נועד לקבוע את רמת הידע שלך בערבית מדוברת ולהתאים עבורך את הקורס שיוכל לעזור לך לעלות רמה. ענה/י על כל השאלות במבחן. בסיום המבחן תקבל/י את התוצאות. בהצלחה!

שלב 1 מתוך 2

 • הוראות

  שמע/י את הקטע הבא וענה/י על השאלות שאחריו
 • אֵל-ג'ַאגֵ'ה אֵל-סִחְּרֵּיֵّה

  כַּאן מַּרַּא פֵי וַّאְחַּד אֵיסּמֻו עֹנַּאן. כַּאן לענַּאָן ג'ַאגֵ'ה בֵּתְּבֵּידּ' כֻּל אֻּסְּבּועּ בֵּידַּ'ה מִּן אֵל-דַּהַבּ. בַּעֵדּ אַרְּבַּע אַסַאבֵּיע, ענַּאָן קַרֹּרּ אִינֻּו בֵּדּו יֵّעְּרַף שְו סְִרְּ אֵל-ג'ַאגֵ'ה הַאֵיّ. הֻוֶّ פַכַּר אֵּּנּו פי גֻּ'וַّא בַּטֶן אֵל-ג'ַאגֵ'ה קֵּיטְעַה כְּבִּירֵה מֵּן אֵל-דַּהַבּ. אַחְּכַּא לַחַּאלּו אֵנֻּו אִיזַּא בֵּיָׁّאחֻּ'ודּ הַֹאְדּ אֵל-דַּהַבּ, בֵצִּיר אַעְּ'נַּא וַّאְחַּד בֵּאֵל-בַּלְּד ובֵּיّקְדַּר יֵّתּרֶכְּ אֵל-שֻוע'ול ובַּס יֻّקעֹדּ בֵּאֵל-בֵּיתּ.

  חְּכַּא לַחַּאלּו אֵנֻּו בֵּידַּ'ה וָّחַּדֵה כֻּלּ אֻּסְּבּועּ מַּא בֵּיכְּפי, ובִּדּו יֵّסִיר עַ'נֵּי בְּסורּעַה בִּדּון מַּא יֵّסתַּנַּא. ענַּאָן צַאר יֵّתְּחַ'יָّלּ קַּלְּעַאת, חֻ'ודָמַּה, וְאַקְֵל כְּתְֵיר, ואַהַםּ אִשֵּי אִנֻּו רַח יֵّבַּטֵל יֵّשתעֵ'ל! ענַּאָן קַרֹּרּ אִינֻּו אֵל-טַרֵיקַּה אֵל-וַّחֵּידֵּה אִנּו יַّאחֻ'ד כֻּל הַאדַּה אֵל-דַּהַבּ מֵּן אֵל-ג'ַאגֵ'ה אִנּו לַאזֵםּ יֵّדּבַּחְּהַא, ויַّאַחֻ'ודְּ אֵל-דַּהַבּ מֵּן בַּטֵּנְּהַא.

  רַּאח ענַּאָן לאֵל-מַטְּבַּח', ואַּחַּ'דּ אַכְּּּּבַּר סֵּכִּינֵּה עֵנְּדו, ודַּבַּח אֵל-ג'ַאגֵ'ה עַשַּאן יַّחֻ'וְדּ מֵּן בַּטֵּנְּהַא אֵל-דַּהַבּ, ולַּמַּא פַתַּח בַּטֵּן אֵל-ג'ַאגֵ'ה אֵתְּפָאגַ'א'ְ אִּנֻּו בַּטֵּנְּהַא כַּאן פַאדֵּי ומַּא פֵי דַּהַבּ.

  כְּתֵיר זֵיעֶל עֹנַּאָן, ונֵידֶםּ אִנֻּו אִסְּתַעּגַ'ל ודַּבַּח אֵל-ג'ַאגֵ'ה, וצַאר יֵّתְּמַּנַּא אִנֻּו אֵל-ג'ַאגֵ'ה תֵּרְגַ'ע תְּעֵיש, בַּס לֶאֵל-אַ'סַף פֵשׁ טַרֵיקַּה אִנֻּו אֵל-ג'ַאגֵ'ה תֵּרְגַ'ע תְּעֵיש בַּעֶדּ מַּא דּבַּחְּהַא. לַאֵ'ינּו אִנְסַאן טַּמָּאע, דּّמַּר חַּאלו לַחַּאלו.

 • חלק א' - שאלות על הקטע

  יש לענות על השאלות בהתאם למה שקראת בקטע
 • חלק ב' - פירושי מילים

  בכל שאלה, יש לבחור את הפירוש הנכון למילה
 • חלק ג' - מה ההפך של המילה?

  במשפטים הבאים יש לסמן את המילה שהיא ההיפך של המילה המודגשת במשפט
 • חלק ד' - השלמת משפטים

  בשאלות הבאות יש לבחור מהרשימה את המילים המתאימות ביותר להשלמת המשפטים